مطالعه امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها

مطالعه: امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها رییس جمهور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

روزنامه اعتماد نوشت:در روزهای بعد از انتخابات هجوم سنگینی از سوی بعضی از طرفداران نامزد ناموفق علیه سلامت انتخابات انجام شد.

بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

عبارات مهم : تخلفات

روزنامه اعتماد نوشت:در روزهای بعد از انتخابات هجوم سنگینی از سوی بعضی از طرفداران نامزد ناموفق علیه سلامت انتخابات انجام شد.

بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

اگرچه بخش اصلي جناح اصولگرا در اين زمينه سكوت كردند، ولي اين اتهامات حتي به فاز تهاجمي كشيده شد و خطيب جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در اين باره چنين گفت: «تخلفات انتخاباتي در حدي نيست كه در نتيجه كلي انتخابات اثر بگذارد ولی ممكن است با بازبيني و بررسي مجدد تخلفات و گزارشات ارسالي به شوراي نگهبان راي رييسي از ١٦ به ١٩ و روحاني نيز از ٢٣ به ٢١ ميليون راي برسد، البته بايد اين را هم بگوييم كه آقاي روحاني رييس جمهور است و بحثي در اين مورد نداريم.»

از همان ابتدا روشن بود كه اين بیانات و ادعاها هيچ محلي از واقعيت ندارد. به ويژه آنكه ادعاها كلي بود و كمتر پيش مي آمد كه مصداق روشني از ادعا را طرح كنند. ولي تاثير اين اعتراضات واهي را مي توان در طولاني شدن اعلام صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان و از آن مهم تر در بيانيه اين شورا مشاهده كرد. شايد چنين صدور بيانيه اي از سوي اين شورا در نوع خود جالب باشد و بعيد است كه در گذشته شاهد صدور چنين بيانيه اي با اين نوع جهت گيري باشيم.

روزنامه اعتماد نوشت:در روزهای بعد از انتخابات هجوم سنگینی از سوی بعضی از طرفداران نامزد ناموفق علیه سلامت انتخابات انجام شد.

در بيانيه شوراي نگهبان ابتدا به توصيف نقاط برجسته و مهم انتخابات پرداخته و به تفسيري كه اين شورا از معناي انتخابات دارد اشاره شده است هست. سپس به ذكر انجام وظيفه و فعاليت هاي اين شورا در انتخابات اخير اشاره و در پي آن متذكر شده است اند كه در روند انتخابات و روزهاي بعد از آن شكاياتي راجع به انتخابات از سوي نامزدهاي انتخاباتي واصل شده است هست. اين شورا ١٢ مورد از عناوين اين شكايات را كه مصداق تخلف بوده است قيد مي كند كه هيچ كدام مشمول بر تقلب نمي شود. به علاوه بر فرض وجود چنين مواردي هيچ اشاره اي به كميت آنها نمي شود.

براي نمونه دير باز شدن برخي از حوزه هاي اخذ راي است كه به طور قطع در تمام انتخابات رخ مي دهد، از ميان ده ها هزار شعبه اخذ راي ممكن است چند ده يا حتي چند صد شعبه براي وقت معيني دير باز شوند و طبعا هماهنگ كردن اين حد از شعب اخذ راي در كشور به طوري كه همه آنها مثل ساعت كار كنند كار سختي است.

هرچند اين امر تخلف است ولي هيچ تاثيري در انتخابات ندارد فقط از حيث انجام بهتر امور بايد پيگيري شود. يا نرسيدن تعرفه هم امر معمولي است آنچه مي تواند اين نوع تخلفات را معناي انتخاباتي و داراي سوگيري نشان دهد، اين است كه اين تخلفات اولا زياد باشد، دوم اينكه با سوگيري به نفع يا عليه يك نامزد انجام شود و الا غيرممكن است كه چنين انتخاباتي فاقد اين نوع تخلفات عادي باشد. حتي برخي از موارد كه بسيار هم اثرگذار بود را نمي توان تخلف ناميد. براي نمونه دستگاه احراز هويت و تاخير در عملكرد آن كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهاي بزرگ مشكلات زيادي ايجاد كرد و حتي مي توان گفت كه حداقل يك ميليون راي از مردم اخذ نشد كه اين رقم را تا ٤ ميليون هم برآورد كرده اند.

بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

اين مشكل نه ناشي از تخلف كه به دليل نارسايي هاي فني و بي تجربگي رخ داده هست. بسياري از تخلفات ذكر شده است معلوم نيست كه عليه يا له كدام نامزد هست. حتي استفاده از امكانات دولتي نيز معلوم نيست چقدر بود و به نفع كدام نامزد انجام شده است هست. بنابراين ذكر اين موارد قدري عجيب بود ولي در ادامه بيانيه شوراي نگهبان آمده است كه: «شوراي نگهبان بعد از بررسي اين گزارش ها و شكايات به اين نتيجه رسيد كه در برخي موارد وقوع تخلفات يا جرايم در برخي موارد از بندهاي مورد شكايت محرز است و وقوع تخلفاتي به اثبات رسيده است و لذا علاوه بر کارها و پيگيري هاي قضايي قبلي، در موارد اخير نيز براي برخورد با متخلفين مراتب جهت رسيدگي قضايي به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.»

اينكه برخي از موارد و فقط در برخي از اين بندها و نه همه آنها وقوع تخلف از نظر شوراي نگهبان صورت گرفته و حتي براي اثبات نهايي آن را بايد به دستگاه قضايي و دادگاه ارجاع دهد، ولي مهم تر صدور چنين بيانيه اي با ذكر ١٢ عنوان تخلف در انتخابات بود كه منجر به ابطال حتي يك صندوق راي يا جابه جايي حتي يك راي نيز نشد، در حالي كه يكي از آقايان از پيش اعلام كرده بود كه بايد ٣ ميليون راي آقاي روحاني را كم كرده و به آراي آقاي رييسي اضافه كنند ولي ٣ راي هم جابه جا نشد!

روزنامه اعتماد نوشت:در روزهای بعد از انتخابات هجوم سنگینی از سوی بعضی از طرفداران نامزد ناموفق علیه سلامت انتخابات انجام شد.

انتخاباتي كه حتي يك مورد تقلب در آن بيان نشده است و هيچ تخلف نظام مندي در آن نبوده است و فقط ضعف هاي اجرايي در آن مشهود بود كه آن نيز به ضرر نامزد طرفدار دولت يعني آقاي روحاني بوده است و حتي علی رغم قبل كه اجازه اخذ راي از افراد داخل شعبه بعد از ساعت ٢٤ نيز داده مي شد ولي در اين انتخابات داده نشد، باز هم عده اي كوشيدند كه اتهامات معكوس به انتخابات وارد كنند. انتظار مي رفت كه شوراي نگهبان خيلي صريح نسبت به اين اتهام زنندگان در فضاي عمومي موضع مي گرفت و بي طرفي و حساسيت خود را نسبت به دفاع از سلامت انتخابات به رخ همه مي كشيد. البته سخنگوي اين شورا به نحوي اين كار را كرد و چنين گفت: «انتخابات اين دوره را از جهت تخلفات متفاوت نمي بينم همان تخلفاتي است كه در گذشته نيز بود.

با حجم عظيم تعرفه اي كه در روز راي گيري وجود دارد ممكن است در برخي مواقع مجري فراموش كند مهر تعرفه را بزند يا مشخصات را بنويسد و فرض كنيم عامدا اين كار را كرده باشد تعداد تعرفه اينچنين در اين دوره از انتخابات تفاوت چنداني با دوره هاي ديگر نداشت. برخي آمار از جمله وجود ٥ ميليون تعرفه بدون مهر در فضاي مجازي منتشر شد كه خنده آمیز بود. مجموع تعرفه هاي بدون مهر حدود ١٢ هزار تعرفه بود كه نسبت به ٤١ ميليون تعرفه راي اخذ شده است در انتخابات بسيار ناچيز است.» ولي اي كاش همين توضيحات و حتي كامل تر آن را ريزجزييات در بيانيه مي آمد تا ذهنيتي در اين باره نسبت به بي طرفي شوراي نگهبان تشديد نشود.

بیانیه شورای نگهبان در باره تایید انتخابات ریاست جمهوری،شائبه نقض بیطرفی دارد

واژه های کلیدی: تخلفات | نگهبان | انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs