مطالعه امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها

مطالعه: امنیت ایران توافق ایرانی ایرانی ها رییس جمهور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش نجفی به بودجه‌های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

محمدعلی نجفی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد فعالیتهای خارج از ماموریت ذاتی خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی شده است بود، گفت این فعالیتها

واکنش نجفی به بودجه‌های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

واکنش نجفی به بودجه های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

عبارات مهم : ایران

محمدعلی نجفی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد فعالیتهای خارج از ماموریت ذاتی خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی شده است بود، گفت این فعالیتها به تدریج از بین بردن خواهند شد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت های شهردار ی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه فرهنگی و هنری افزود: کارها شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موازی کاری با وزارت ارشاد نیست و در چارچوب وظایف مدیریت شهری است.

واکنش نجفی به بودجه‌های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

وی ادامه داد: البته در گذشته شهرداری وارد فعالیت هایی شده است بود که جزو ماموریت های مهم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نبود. سیاست شهرداری تازه چه در حوزه کارها فرهنگی و اجتماعی و چه در دیگر حوزه ها، این است که روی ماموریت های مهم شهرداری متمرکز شویم.

نجفی با تاکید بر اینکه شهرداری باید روی مطالبات مهم مردم شهر تمرکز داشته باشد، اضافه کرد: بعضی فعالیت های حاشیه ای شهرداری به تدریج کم شده است و در نهایت کنار گذاشته خواهد شد.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وارد فعالیتهای خارج از ماموریت ذاتی خود در حوزه های فرهنگی و اجتماعی شده است بود، گفت این فعالیتها

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد آن بخش از فعالیت ها که به مرور از بین بردن خواهد شد، خاطرنشان کرد: به علت احتمال بروز بعضی سوءتفاهم ها در حال حاضر این کارها را ذکر نمی کنیم. بارها گفته شده است که چه در رابطه با تنظیم بودجه سال ۹۷ و چه در تنظیم فعالیت های سال ۹۷ اولویت ما به کارها مهم و ماموریت های ذاتی شهرداری تخصیص داده شده است خواهد یافت. در این راستا ماموریت هایی که خیلی ضرورتی به انجام آن از سوی شهرداری نیست به تدریج از بین بردن خواهد شد.

وی گفت: از بین بردن فعالیت های خارج از ماموریت شهرداری چیزی نیست که به یکباره انجام شود لیکن خواه یا ناخواه شهرداری در دوره های گذشته عهده دار وظایف دستگاه های دیگر شده است است و اگر بخواهیم به ناگهان کنار بکشیم، ممکن است یک خلاء در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs